Contact

AIVision, s.r.o.
Ovenecká 15/1022
170 00 Praha 7

IČO: 27131955
DIČ: CZ27131955

+420 233 370 498
+420 608 224 380

info@aivision.cz
www.aivision.cz

 

Warranty

Společnost AiVision, s.r.o. (zhotovitel) poskytuje na dodané dílo záruku v trvání 6 nebo 24 měsíců dle obchodního zákoníku. Záruční doba začíná dnem následujícím po dni předání objednateli, čímž zaručuje, že dílo nebude vykazovat faktické chyby a nedostatky vzhledem ke stavu dne daného podpisem smlouvy.
Zhotovitel se v záruční době zavazuje v případě výskytu chyby podat k ní své stanovisko do tří pracovních dnů od nahlášení, sdělit způsob a dobu opravy. Záruka se netýká částí nebo zásahů do systému způsobených zaměstnanci objednatele či třetího subjektu modifikující dílo.
Zhotovitel poskytuje technickou podporu na software po celou dobu jeho užívání.