E-SHOP, KTERÝ SE PŘIZPŮSOBÍ VAŠEMU PODNIKÁNÍ.
Začínáte podnikat a hledáte kvalitní e-shopové řešení, které se vám přizpůsobí? Podnikáte a hledáte kvalitní e-shop na míru? Pojďme společně vybudovat úspěšný business. www.ai-shop.cz

Kontakt

AIVision, s.r.o.

Veverkova 731/19
170 00 Praha 7

IČO: 27131955
DIČ: CZ27131955

+420 233 370 498
+420 608 224 380

info@aivision.cz
www.aivision.cz

Zásady zpracování osobních údajů

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů je společnost XXX, s.r.o., IČ: XXX, se sídlem XXX, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka XXX (dále jen správce). Správce osobních údajů je možné kontaktovat písemně na výše uvedenou adresu nebo emailem na info@XXX.cz.
 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o fyzické osobě, která správci poskytla svoje osobní údaje na základě kupní smlouvy, na základě registrace do eshopu správce nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů v rámci přihlášení k odběru novinek (newsletterů) zasílaných správcem.
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 4. Tyto Zásady jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Rozsah zpracování osobních údajů

V souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží dochází ze strany Správce ke zpracování následujících kategorií osobních údajů:

 • akademický titul
 • jméno a příjmení
 • název obchodní firmy
 • IČO, DIČ
 • email
 • telefon
 • fax
 • adresa trvalého pobytu
 • adresa sídla nebo místa podnikání
 • fakturační adresa
 • osobní údaje získané z Cookies

 

Účel zpracování osobních údajů, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu Správce nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

 

Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněného zájmu

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Správce a ochranu oprávněných zájmů Správce je nutné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům není možné služby či prodej zboží poskytnout. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely není třeba souhlas. Zpracování osobních dat z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se o tyto dílčí účely:

 • prodej zboží či služeb (plnění smlouvy)
 • poskytování služeb elektronických komunikací, platebních transakcí, poskytování dalších služeb (plnění smlouvy)
 • vyúčtování za služby (plnění smlouvy)
 • plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)

V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění smlouvy správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, a to s ohledem na délku možné reklamace, promlčecí lhůty u náhrady škody či újmy.

 

Zpracovávání údajů zákazníků se souhlasem pro marketingové a obchodní účely

U zákazníka s jeho souhlasem Správce zpracovává osobní údaje pro marketingové a obchodními účely. Se souhlasem pro marketingové a obchodní účely bude Správce zpracovávat osobní údaje zákazníka primárně pro zasílání emailových informací o novinkách (newsletter) v sortimentu či službách.

Poskytnutí souhlasu k marketingovým a obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli zdarma odvolat přímo z newsletteru nebo zasláním žádosti o vymazání na email správce. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu 10 let nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Po uplynutí doby souhlasu je možnost odsouhlasit prodloužení splatnosti souhlasu na dalších 10 let.

 

Zpracovávání osobních údajů zákazníků, kteří se registrují do eshopu

U zákazníka s jeho souhlasem dojde při registraci k uložení osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, adresy, email a telefonní číslo. Tato funkcionalita slouží k usnadnění opakovaných nákupů. Souhlas je možné odvolat písemně na adresu správce či emailem a údaje o registraci budou vymazány.

 

Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností

V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných Správce, a to především pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek Správce, statistik návštěvnosti a pro účely internetové reklamy Správce – další viz níže.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

 

Kategorie příjemců osobních údajů

Správce při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Správce, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od Správce a nesmí je využít jinak. S každým takovým subjektem je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Jde zejména o správu IT systémů, internetovou reklamu, logistické služby, poskytovatelé platebních systémů a bran, zpracování účetnictví, daňové poradenství, v případě Vašeho souhlasu i Váš email a informace o nákupu spol. Heuréka.

Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí (do země mimo EU) nebo mezinárodním organizacím.

 

Vaše práva

Vezměte prosím na vědomí, že máte právo:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat – písemně či dopisem na kontakty správce uvedené výše
 • právo osobní údaje opravit či doplnit – subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil či doplnil nepřesné osobní údaje, dle čl. 16 GDPR
 • právo požadovat omezení zpracování – dle čl. 18 GDPR, zejména pokud subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech - Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jestliže je zpracování prováděno na základě oprávněného zájmu, včetně zpracování za účelem přímého marketingu.
 • právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jiném správci
 • právo na přístup k osobním údajům – subjekt má právo získat informaci, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud tomu tak je, právo získat k těmto osobním informací přístup dle čl. 15 GDPR
 • právo podat stížnost dozorovému orgánu
 • právo na výmaz osobních údajů v určitých případech
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů, zákoně o zpracování osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).

 

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů jsou zcela dobrovolné. Subjekt údajů nemá žádnou povinnost je poskytnout a za neposkytnutí mu nehrozí žádná sankce.

Pokud však subjekt údajů své osobní údaje správci neposkytne, nebude možné uzavřít mezi subjektem údajů a správcem smlouvu ani ji řádně plnit.

Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla správce.

 

Zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů
 2. Správce přijal veškerá vhodná technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Cookies

Správce za účelem zajištění funkčnosti eshop řešení využívá tzv. cookies, které jsou ukládány na zařízení subjektů údajů. Tyto cookies slouží zejména pro zajištění funkčnosti eshop řešení, remarketingu (Sklik retargeting, Adwords) a mapování pohybu subjektů údajů na webových stránkách (analýza návštěvnosti pomocí Google Analytics). Cookies může subjekt údajů odmítnout, spravovat a vymazávat pomocí nastavení ve svém internetovém prohlížeči.

Webové stránky správce využívají technologie (marketingového) retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. se sídlem v České republice. Ta správci umožňuje zobrazit návštěvníkům webové stránky, kteří již projevili zájem o produkty správce, reklamy správce v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

Informace získané z cookies služby Google Analytics jsou anonymizované.

Stránky jsou chráněny proti formulářovému spamu systémem reCAPTCHA a platí zásady Google Ochrana soukromí a Smluvní podmínky.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Zaškrtnutím volby „Zasílat novinky“ v internetovém formuláři či Registrací v našem eshop řešení subjekt údajů (klient) souhlasí s výše uvedenými podmínkami a zpracováním osobních údajů.
 2. V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje bez vašeho souhlasu na základě plnění (kupní) smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dle 25.5.2018

chcete být v obraze?

Už vám nic neuteče

Chcete dostávat novinky, akce a další informace přímo do emailu?
Přihlaste se k odběru.
Informace o zpracování osobních údajů (GDPR).